KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Ngày đăng: 10/07/2020 12:13 | Xem: 891
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /KH-SVHTTDL Bình Dương, ngày          tháng         năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)
về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020
Căn cứ chương trình công tác năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giới thiệu du lịch Bình Dương thông qua việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch Bình Dương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Để tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Bình Dương thông qua các hình thức truyền thông, các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác… nhằm giới thiệu và thu hút khách du lịch đến với Bình Dương.
- Tìm kiếm, lựa chọn biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) du lịch tỉnh Bình Dương phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch Bình Dương trong giai đoạn mới; biểu trưng du lịch Bình Dương  đảm bảo có tính khái quát cao, tính thẩm mỹ, tính đặc thù của ngành du lịch Bình Dương để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch địa phương, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
- Tạo dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Bình Dương, đưa hình ảnh du lịch Bình Dương xuất hiện ấn tượng trên hệ thống ấn phẩm và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hấp dẫn du khách.
2. Yêu cầu
- Tác phẩm dự thi phải thể hiện những nét đặc trưng riêng của ngành du lịch Bình Dương thể hiện được tiềm năng, thế mạnh cũng như đại diện cho du lịch Bình Dương.
- Biểu trưng và biểu ngữ phải đạt yêu cầu về giá trí thẩm mỹ, đơn giản, dễ nhận biết và gây ấn tượng mạnh với công chúng.
- Biểu trưng và biểu ngữ phải có tính ứng dụng cao, thể hiện được trên nhiều chất liệu và hình thức khác nhau.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng tham gia
- Cuộc thi được phát động rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có khả năng sáng tác, thiết kế.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký không được tham gia dự thi.
2. Số lượng tác phẩm dự thi
- Mỗi tác giả tham gia cuộc thi không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi
- Nhận tác phẩm cuộc thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2020 (tính theo dấu bưu điện).
- Thời gian chấm tác phẩm: tháng 9/2020.
- Thời gian công bố và trao giải: dự kiến vào tháng 10/2020 (Ban Tổ chức sẽ có thông báo ngày trao giải cụ thể sau).
- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 239 Thích Quảng Đức, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại liên hệ: 0274. 3855 636.
- Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Gửi trực tiếp trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện.
4. Thể lệ cuộc thi
Có Thể lệ tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch Bình Dương kèm theo.
IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.
- Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh Bình Dương.
V. QUY TRÌNH CHẤM GIẢI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Các tác phẩm dự thi sẽ được Tổ Thư ký mã hóa bằng số thứ tự trước khi chuyển đến Ban Giám khảo. Ban Giám khảo sẽ chấm từng tác phẩm theo thang điểm và gửi về Tổ Thư ký tổng hợp.
- Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải Khuyến khích. Các giải thưởng được trao kèm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về cuộc thi.
2. Trung tâm Xúc tiến Du lịch
- Tham mưu và phát hành Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi.
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi.
- Tuyên truyền, quảng bá thông tin về cuộc thi.
- Nhận tác phẩm dự thi, phân loại và mã hóa tác phẩm.
- Tổ chức chấm tác phẩm dự thi, công bố và trao giải.
3. Phòng Quản lý Du lịch
- Phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia thành phần Ban Tổ chức, mời các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi.
4. Văn phòng Sở
- Phát hành Kế hoạch và tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi trên website, phổ biến đến các phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thị.
5. Phòng Tổ chức – Pháp chế
- Tham mưu các Quyết định Giấy chứng nhận liên quan đến cuộc thi.
6. Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham mưu và dự toán kinh phí của cuộc thi, bảo đảm các khoản chi, thưởng theo đúng quy định.
7. Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh
- Chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức lễ trao giải (hội trường, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, dẫn chương trình).
- Bố trí chương trình văn nghệ phục vụ lễ trao giải.
8. Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
- Thông báo và quảng bá về cuộc thi.
9. Mời Hội Văn học – Nghệ thuật
- Tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; đồng thời hỗ trợ mời các nhà chuyên môn tham gia Ban Giám khảo của cuộc thi.
- Thông báo và khuyến khích đến các thành viên trong Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương và Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh thành khác tham gia cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế  biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Sở VH,TT&DL Đông - Tây Nam Bộ;
- Hội Văn học – Nghệ thuật Đông - Tây Nam Bộ;
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương;
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Các cơ quan Báo, Đài có liên quan;
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các công ty thiết kế quảng cáo;
- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi;
- Các trường Đại học trong và ngoài tỉnh;
- Lưu: VT, TTXTDL, H.
 
 
...........................................................................................................................................................................................................................................

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THỂ LỆ
Tham gia cuộc thi “Thiết kế  biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)
về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020
(Ban hành kèm Kế hoạch số       /KH-SVHTTDL, ngày      /     /2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi “Thiết kế  biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020).
I. NỘI DUNG CUỘC THI
1. Mục đích cuộc thi
- Xây dựng hệ thống nhận diện cho thương hiệu du lịch của tỉnh Bình Dương, phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Bình Dương.
- Phát huy khả năng tinh thần sáng tạo của các tổ chức cá nhân vào việc tham gia cuộc thi.
- Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Bình Dương
2. Chủ đề cuộc thi
- Chủ đề cuộc thi: “Tôi yêu Bình Dương”. Biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) thể hiện nét đặc trưng riêng, dễ nhận biết và tạo ấn tượng đối với người dân và du khách.
3. Đối tượng tham gia
- Cuộc thi được phát động rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có khả năng sáng tác, thiết kế.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.
II. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM, TÁC GIẢ DỰ THI
1. Quy định về tác phẩm
- Tác phẩm dự thi hợp lệ phải bao gồm biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) và bản thuyết minh ý tưởng dự thi (bản thuyết minh cần ngắn gọn, súc tích, không quá 300 từ.
- Tất cả các tác phẩm tham gia dự thi Ban Tổ chức sẽ không trả lại cho tác giả dự thi.
a. Về nội dung
Đối với biểu trưng:
- Dễ nhận diện, tạo cảm xúc, tạo ấn tượng, dễ nhớ.
- Biểu trưng dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, diễn đàn), chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào.
- Biểu trưng không vi phạm thuần phong mỹ tục, không sao chép, trùng lặp với bất cứ hình ảnh biểu trưng nào trong và ngoài nước.
Đối với biểu ngữ (slogan): 
- Biểu ngữ cần ngắn gọn, súc tích (không quá 8 từ), dễ nhớ, tạo ấn tượng.
- Biểu ngữ được thể hiện bằng phiên bản tiếng Việt có thể gửi kèm phiên bản tiếng Anh (nếu có).
b. Về hình thức
- Biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) cần có tính ứng dụng cao, dễ dàng in ấn trên mọi chất liệu.
- Lưu ý mỗi tác phẩm dự thi thể hiện trên 02 trang giấy A4 gồm hai phiên bản:
+ Trang 01, phiên bản 01: biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) nằm trong một bố cục, gắn liền nhau.
+ Trang 02, phiên bản 02: biểu ngữ (slogan) tách rời với biểu trưng (logo), nằm bên ngoài biểu trưng (logo).
- Mỗi phiên bản biểu trưng và biểu ngữ dự thi được thể hiện một trang giấy khổ A4, có chiều rộng 15 cm, thiết kế màu (đặt giữa trang giấy); Một bản thu nhỏ của biểu trưng màu và biểu trưng trắng đen có chiều rộng 3 cm (đặt phía dưới góc bên phải của trang A4).
2. Quy định về tác giả
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.
- Mỗi tác giả tham gia cuộc thi không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi.
- Tác giả tham gia dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi và các quyền liên quan khác. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.
- Bản quyền các tác phẩm đạt giải thuộc về Ban Tổ chức cuộc thi (không nhằm mục đích thương mại). Ban Tổ chức cuộc thi có quyền điều chỉnh, thiết kế, bố trí, sắp xếp lại biểu trưng và biểu ngữ các tác phẩm đạt giải để xây dựng một hệ thống nhận diện phù hợp cho ngành du lịch Bình Dương.
- Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức.
- Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả và các quyền liên quan khác, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan.
III. HỒ SƠ DỰ THI
- Tác phẩm dự thi thể hiện trên giấy A4.
- Bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm trên giấy A4 (có mẫu kèm theo).
- Bản đăng ký và cam kết của tác giả tham gia cuộc thi (có mẫu kèm theo).
- 01file dữ liệu (DVD hoặc USB) chứa: file thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) với định dạng ảnh JPG, JPEG; bản thuyết minh ý tưởng trên file word. File chứa dữ liệu, tác giả có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua hộp thư điện tử cho Ban Tổ chức.
- 01 phong bì (ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả để Ban tổ chức liên hệ khi cần thiết).
IV. ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM
- Tác phẩm được đóng kín vào phong bì và gửi về Ban Tổ chức (gửi trực tiếp trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện) theo địa chỉ:
Ban Tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020. Số 239, Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274. 3855 636, Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Các giải thưởng nhận kèm Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức.
- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được tác giả đạt giải ủy quyền đến nhận thay.
- Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức thực hiện công khai.
- Trường hợp không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.
Giải thưởng cuộc thi bao gồm:
+ 01 Giải nhất: Trị giá 20.000.000đ
+ 02 Giải nhì  : Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
+ 03 Giải ba   : Mỗi giải trị giá  5.000.000đ
+ 05 Giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 2.000.000d
Các giải thưởng được nhận kèm với Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
VI. BAN GIÁM KHẢO
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Bình Dương và Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Trên đây là Thể lệ tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương năm 2020./.
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI
“Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)
 về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

 
 
 

Tên các nhân đăng ký tham gia:...............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................
Số chứng minh nhân dân:........................................................................................
Ngày cấp: .............................. Nơi cấp: ..................................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................
Điện thoại:...................... …….. Email:...................................................................
Tôi cam đoan tác phẩm dự thi là do tôi tự sáng tác, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ
  ………………..,ngày        tháng         năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN THUYẾT MINH TÁC PHẨM
Tham gia Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)
 về Du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020
Mô tả tác phẩm dự thi..........................................................................................
Kích cỡ................................................................................................................
............................................................................................................................
Màu sắc...............................................................................................................
............................................................................................................................
Ý tưởng sáng tác và ý nghĩa về biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)..................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
          
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG