KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
TIN TỨC MỚI

GIỚI THIỆU NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Tổng quan chương trình Truyền thông đa phương tiện

GIỚI THIỆU NGÀNH ÂM NHẠC

Tổng quan chương trình Âm nhạc

“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU KHOÁ D23 NĂM HỌC 2023 – 2024.

Thực hiện kế hoạch số 62/KH-ĐHTDM, ngày 11/7/2023 của trường Đại học Thủ Dầu Một về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khoá dành cho sinh viên tuyển sinh khoá D23 năm học 2023-2024 trong các cơ sở đào tạo

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao một số vấn đề lý luận và thực tiển"

Nham phtic vu cho de tai nghien ciru khoa hoc "Nghien ci-u gicii phap khai that mai trudeng hop tac quac d cua tinh Binh Throng phyc vu among trinh ph& trien nguan nhein lyv chat lugng cao dal Tinh cldn nom 2030 — tam nhin 2045", Tnrang Dai hoc Thu DAu Met t6 chirc Hoi thao khoa h9c: "Hqp tac phat trien nguan nhan lyc chat luting cao — mot so van cld ly luOn va. thyc tidn"

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao một số vấn đề lý luận và thực tiển"

Cung cap Wan cir khoa h9c, danh gia, chia se kinh nghiem thuc tin ve ngu6n nhan luc chit luting cao; Khai thac mei twang hgp tac qu6c to phut trien ngutm nhan luc chAt luqng cao tai Viet Nam, trong do co Binh Duang

THƯ MỜI - Viết bài hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Chủ đề 1: Đặc điểm cư dân và tài nguyên di sản văn hóa phi vật thể ở vùng Đông Nam Bộ; Chủ đề 2: Thực trạng tài nguyên di sản văn hóa phi vật thể ở vùng Đông Nam Bộ trong xu thế hội nhập hiện nay; Chủ đề 3: Định hướng và giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên văn hóa phi vật thể ở vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Call for Papers – 9th International Conference on Arts and Humanities 2022 (ICOAH 2022)

This is to inform you all that Thu Dau Mot University - Vietnam is an Academic Partner for the 9th International Conference on Arts and Humanities 2022 (ICOAH 2022) to be held from 15th – 16th September 2022. ICOAH 2022 aims to bring together current research on Arts and Humanities and provides you the opportunity to share your thoughts, exchange ideas, listen to renowned keynote speakers, extend your network and jointly explore current and future research directions.

Workshop: Ứng dụng công nghệ 3D trong các ngành Cơ khí, Điêu khắc, Nội thất và Thiết kế thời trang

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thiết kế sáng tạo sản phẩm và in công nghệ 3D phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Công nghiệp văn hoá, Khoa Kiến Trúc và Viện kỹ thuât công nghệ của Trường Đại học Thủ Dầu Một có khả năng tiếp cận nguyên lý, quy trình thiết kế và thử nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ, sản thiết bị quét 3D và in 3D thông dụng hiện nay.

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG