KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
TIN TỨC MỚI

Hội thảo Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Sáng ngày 30/12/2022 tại trường ĐH Thủ Dầu Một đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hiệu Trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một gặp gỡ tân sinh viên D22 Khoa Công nghiệp Văn hóa

Chiều ngày 26/11/2022, TS. Nguyễn Quốc Cường - Hiệu Trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một đã có buổi gặp gỡ tân sinh viên D22 Khoa Công nghiệp Văn hóa

Giao lưu với Hội Điện ảnh Việt Nam và Khoa Design - Đại học Công nghệ Sài Gòn

Vào lúc 10h00 ngày 04/10/2022 tại Phòng họp 4 đã diễn buổi giao lưu học thuật, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý – đào tạo và chiến lược phát triển giữa Khoa Công nghiệp văn hóa (TDMU) - Hội Điện ảnh Việt Nam và Khoa Design (STU).

Sáng tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/1922)

Thiết kế poster tuyên truyền, cổ động nhằm kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/1922)

BUỔI SINH HOAT TUẦN LỄ CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN KHOA CNVH, NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện Kế hoạch sinh hoat Tuần lễ công dân cho sinh viên ĐH của Trường Đại học Thủ Dầu Một, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho sinh viên (SV) trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, Chính trị, xã hội của tỉnh Bình Dương, trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo. Những giá trị truyền thống, chiến lược phát triển của Trường Đại học Thủ Dầu Một; Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – SV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo; công tác tư tưởng, chính trị SV, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

KẾ HOẠCH" Tổ chức cuộc thi "Viết về du lịch Bình Dương" năm 2022

Thực hiện Quyết định 415/QĐ-SVHTTDL ngày 10/12/2021 về việc ban hành chương trình công tác năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022 cụ thể như sau:

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao một số vấn đề lý luận và thực tiển"

Nham phtic vu cho de tai nghien ciru khoa hoc "Nghien ci-u gicii phap khai that mai trudeng hop tac quac d cua tinh Binh Throng phyc vu among trinh ph& trien nguan nhein lyv chat lugng cao dal Tinh cldn nom 2030 — tam nhin 2045", Tnrang Dai hoc Thu DAu Met t6 chirc Hoi thao khoa h9c: "Hqp tac phat trien nguan nhan lyc chat luting cao — mot so van cld ly luOn va. thyc tidn"

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao một số vấn đề lý luận và thực tiển"

Cung cap Wan cir khoa h9c, danh gia, chia se kinh nghiem thuc tin ve ngu6n nhan luc chit luting cao; Khai thac mei twang hgp tac qu6c to phut trien ngutm nhan luc chAt luqng cao tai Viet Nam, trong do co Binh Duang

THƯ MỜI - Viết bài hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Chủ đề 1: Đặc điểm cư dân và tài nguyên di sản văn hóa phi vật thể ở vùng Đông Nam Bộ; Chủ đề 2: Thực trạng tài nguyên di sản văn hóa phi vật thể ở vùng Đông Nam Bộ trong xu thế hội nhập hiện nay; Chủ đề 3: Định hướng và giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên văn hóa phi vật thể ở vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Call for Papers – 9th International Conference on Arts and Humanities 2022 (ICOAH 2022)

This is to inform you all that Thu Dau Mot University - Vietnam is an Academic Partner for the 9th International Conference on Arts and Humanities 2022 (ICOAH 2022) to be held from 15th – 16th September 2022. ICOAH 2022 aims to bring together current research on Arts and Humanities and provides you the opportunity to share your thoughts, exchange ideas, listen to renowned keynote speakers, extend your network and jointly explore current and future research directions.

Workshop: Ứng dụng công nghệ 3D trong các ngành Cơ khí, Điêu khắc, Nội thất và Thiết kế thời trang

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thiết kế sáng tạo sản phẩm và in công nghệ 3D phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Công nghiệp văn hoá, Khoa Kiến Trúc và Viện kỹ thuât công nghệ của Trường Đại học Thủ Dầu Một có khả năng tiếp cận nguyên lý, quy trình thiết kế và thử nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ, sản thiết bị quét 3D và in 3D thông dụng hiện nay.

SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHIỆP VĂN HOÁ ĐẠT NHIỀU GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG KHOA HỌC SINH VIÊN TDMU 2022

Ngày 11 tháng 6 năm 2022, tại hội trường 1, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã diễn ra ngày hội Nghiên cứu khoa học sinh viên và trao giải thưởng tài năng khoa học sinh viên TDMU 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG