KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Bộ máy tổ chức Khoa Công nghiệp Văn hóa

Ngày đăng: 27/03/2015 09:38 | Xem: 7217
Cơ cấu tổ chức Khoa Công nghiệp Văn hóa
I Lãnh đạo Khoa    
1 PGS. TS. Phạm Ngọc Trâm Trưởng Khoa  trampn@tdmu.edu.vn
2 TS. Trần Cẩm Thi Phó Trưởng Khoa –
GĐ CTĐT Truyền thông đa phương tiện
thitc@tdmu.edu.vn 
II Lãnh đạo các chương trình đào tạo    
1 TS. Nguyễn Thị Lưu An GĐ CTĐT Âm nhạc anntl@tdmu.edu.vn 
2 NCS. ThS. Trần Duy Khương PGĐ CTĐT Văn hóa học khuongtd@tdmu.edu.vn
3 NCS. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp GĐ CTĐT Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật diepntn@tdmu.edu.vn
       
III Cán bộ hỗ trợ    
1 ThS Trương Thị Lan Hương Thư ký Khoa huongttl@tdmu.edu.vn
2 ThS Tăng Phương Tuyết Thư ký CTĐT Âm nhạc tuyettp@tdmu.edu.vn
3 ThS Lê Thị Ngọc Sương Thư ký CTĐT Văn hóa học suongltn@tdmu.edu.vn
4 ThS Nguyễn Thị Vân Anh Thư ký CTĐT Truyền thông đa phương tiện anhnt@tdmu.edu.vn
5 ThS.NCS Đinh Thị Yến Thư ký CTĐT Du lịch yennt@tdmu.edu.vn
6 ThS Lê Thanh Bình  Thư ký CTĐT Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật binhlt@tdmu.edu.vn
       
IV Cán bộ Đoàn thể    
1 ThS. Lê Thị Ngọc Anh Tổ trường công đoàn Khoa anhltn@tdmu.edu.vn
2 ThS. Phạm Thanh Sang Bí thư đoàn Khoa sangpt@tdmu.edu.vn

Khoa Công nghiệp Văn hóa

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG