KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Đề nghị giảng viên báo cáo tiến độ thực hiện giảng dạy E-learning các học phần do mình phụ trách

Ngày đăng: 11/03/2020 11:08 | Xem: 650
Kính gửi, quý thầy/cô chương trình TKĐH
Khoa đang viết báo cáo hoạt động học kỳ II, năm học 2020. 
Quý thầy/cô báo cáo tiến độ thực hiện giảng dạy E-learning các học phần do mình phụ trách để thư ký khoa tổng hợp gửi phòng Tổ chức.
Thời gian: trước 16 giờ ngày 10/03/2020.
Ví dụ: Cô Thi học kỳ II có 3 môn đã triển khai E-learning cả 3 môn  
Thầy Phước dạy  2 môn, chỉ triển khai 1 môn.
Trường hợp có thời khóa biểu nhưng tháng 5 mới dạy thì giảng viên dự kiến  (đăng ký) có triển khai dạy elearning cho môn đó không? trường hợp không có giờ dạy thì cáo không có giờ dạy.
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG