KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo một số công việc cần hoàn tất trong tháng 11/2018 của giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa

Ngày đăng: 17/11/2018 10:46 | Xem: 440
1. Nộp kê khai thừa giờ trước 8h30p, ngày 23/11/2018.
2. Nộp phiếu khảo sát của sinh viên đối với giảng viên, hạn cuối ngày 24/11/2018.
3. Hoàn thiện hồ sơ cá nhân nộp về thư ký ngành ngày 25/11/2018.
4. Dự báo cáo chuyên đề "Cơ sở lý luận của nghiên cứu biểu tượng và biểu tượng nghệ thuật" 
    - Thòi gian: 8h00 ngày 22/11/2018 (sáng thứ 5).
    - Địa điểm: Phòng họp 4
    - Giảng viên báo cáo: ThS. Nguyễn Đình Kỳ
5. Dự giờ thầy Huỳnh Tấn Phước và thầy Nguyễn Đình Kỳ
    - Thời gian: 7h00 ngày 27/11/2018 (thứ 3)
    - Địa điểm: Phòng học D3.108.
6. Nộp đề thi về cho thư ký ngành đã có ký duyệt của ban giám đốc chương trình hết ngày 30/11/2018.
 
Hồ Hữu Kiêm
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG